Meny

        Dataskyddspolicy för utlandsmyndigheterna

        Personuppgifter

        En personuppgift ?r all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som ?r i livet. Om det av en registrerad uppgift p? n?got s?tt framg?r eller annars g?r att ta reda p? vem uppgiften r?r s? ?r det allts? en personuppgift. Exempel p? personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, fotografier och videoklipp.

        Det finns flera lagar och f?rordningar med regler om hur behandling av personuppgifter f?r utf?ras. Gemensamt f?r reglerna ?r att de syftar till att skydda m?nniskor mot att deras personliga integritet kr?nks n?r personuppgifter behandlas. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som g?r att g?ra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samk?ra eller skriva ut uppgifterna. Den som behandlar personuppgifter ?r antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbitr?de.

        V?ra behandlingar av personuppgifter

        Utlandsmyndigheterna har r?tt att behandla de personuppgifter som ?r n?dv?ndiga f?r att utf?ra de myndighetsuppdrag som riksdag och regering har gett dem. Utlandsmyndigheterna behandlar ocks? personuppgifter n?r n?gon exempelvis:

        • kontaktar en utlandsmyndighet f?r att f? information,
        • beg?r att f? ta del av allm?nna handlingar,
        • s?ker jobb,
        • anm?ler sig till m?ten eller andra evenemang,
        • anv?nder en prenumerationstj?nst, eller
        • av annat sk?l kontaktar en utlandsmyndighet.

        Personuppgiftsansvaret

        Varje utlandsmyndighet ?r personuppgiftsansvarig f?r den behandling av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet, i den m?n annat inte ?r f?reskrivet. Som personuppgiftsansvarig ska myndigheten se till att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med g?llande lagstiftning.

        De lagliga grunderna f?r behandling av personuppgifter

        F?r att behandla personuppgifter m?ste det finnas st?d i g?llande data-skyddsreglering, en s? kallad r?ttslig grund. F?r att utlandsmyndigheternas behandling ska vara laglig kr?vs att den ?r n?dv?ndig f?r att fullg?ra ett avtal eller r?ttsliga f?rpliktelser, f?r att utf?ra en uppgift av allm?nt intresse eller som ett led i myndighetsut?vning. Personuppgifter kan i vissa fall ocks? behandlas om den ber?rda personen har samtyckt till det eller om be-handlingen ?r n?dv?ndig f?r att skydda intressen som ?r av grundl?ggande betydelse f?r den registrerade eller f?r en annan fysisk person.

        Registerf?rteckning

        Alla kategorier av behandlingar som utf?rs i verksamheten ska finnas i en gemensam registerf?rteckning p? utlandsmyndigheten. Det g?r att myndigheten p? ett systematiskt s?tt kan kontrollera att behandlingar har en r?ttslig grund. Den enskilda utlandsmyndigheten ansvarar f?r att f?rteckningen ?r uppdaterad. F?r tillg?ng till registerf?rteckningen, kontakta antingen myndigheten i fr?ga eller dataskyddsombudet f?r utlands-myndigheterna. Kontaktinformation finns l?ngst ner p? sista sidan i detta dokument.

        Mer om insamling och behandling av personuppgifter

        Allm?nt
        Utlandsmyndigheterna samlar endast in personuppgifter som ?r n?dv?ndiga f?r ?ndam?len med behandlingen. Uppgifterna kommer inte senare att behandlas p? ett s?tt som ?r of?renligt med dessa ?ndam?l.

        Personuppgifter om anst?llda och uppdragstagare
        Som arbetsgivare f?r utlandsmyndigheterna behandla personuppgifter om anst?llda och uppdragstagare n?r det ?r n?dv?ndigt f?r att fullg?ra anst?llnings- eller uppdragsavtalet.

        Personuppgifter om lokalt arbetss?kande och praktikanter
        Personuppgifter om lokalt arbetss?kande och praktikanter kommer bara att anv?ndas av utlandsmyndigheten f?r rekryterings?ndam?l och statistisk uppf?ljning. Uppgifterna ?r endast ?tkomliga f?r personer som arbetar med rekrytering.

        Personuppgifter vid best?llning av informationsmaterial, nyhetsbrev, prenumerationer, anm?lningar till event och konferenser
        Personuppgifter (namn, adress och e-post) som l?mnas i samband med en prenumeration eller best?llning av informationsmaterial sparas bara s? l?nge som prenumerationen l?per, eller s? l?nge det kr?vs f?r att kunna g?ra utskicket eller best?llningen. Prenumeranten kan n?rsomhelst avsluta prenumerationen. Utlandsmyndigheten raderar d? personuppgifterna.

        Personuppgifter (titel, namn, adress, telefonnummer och e-post) som l?mnas i samband med anm?lningar till konferenser och andra evenemang sparas bara s? l?nge som det kr?vs f?r administrationen av konferensen eller evenemanget.

        Lagringstider

        Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras l?pande. De personuppgifter utlandsmyndigheterna samlar in behandlas f?r skilda ?ndam?l. Uppgifterna sparas d?rf?r under olika l?ng tid beroende p? vad de ska anv?ndas till och vilka skyldigheter som g?ller enligt lag.

        Offentlighetsprincipen

        Utlandsmyndigheterna ?r statliga myndigheter. Meddelanden som skickas till utlandsmyndigheterna blir allm?nna handlingar och kan komma att l?mnas ut enligt offentlighetsprincipen. Allm?nna handlingar som inneh?ller personuppgifter kan bland annat komma att l?mnas ut till journalister och enskilda som beg?r att f? ta del av dem. I vissa fall omfattas uppgifter av sekretess och l?mnas d?rf?r inte ut.

        Utlandsmyndigheterna kan ?ven komma att l?mna ut personuppgifter till andra myndigheter. S? kan exempelvis ske om den andra myndigheten beh?ver ta del av uppgifterna i samband med myndighetsut?vning eller andra myndighetsuppdrag.

        Personuppgiftsbitr?den

        Personuppgifter kan ocks? l?mnas ut till avtalspartners eller it-leverant?rer. I utlandsmyndigheternas verksamhet anv?nds ett antal olika it-tj?nster och it-system. Vissa system ?r installerade lokalt p? utlandsmyndigheten och det ?r d? bara myndighetens personal som har tillg?ng till personuppgifterna. I dessa fall sker ingen ?verf?ring till tredje part.

        Andra system ?r installerade hos leverant?ren eller ?r molnl?sningar och d? ?verf?rs personuppgifter till leverant?ren. I dessa fall ?r leverant?ren personuppgiftsbitr?de och hanterar personuppgifterna p? den personuppgiftsansvariga utlandsmyndighetens uppdrag och enligt myndighetens instruktioner.

        S?kerhets?tg?rder

        Det vidtas tekniska och organisatoriska s?kerhets?tg?rder f?r att s?kerst?lla att all information som utlandsmyndigheterna behandlar skyddas fr?n obeh?rig ?tkomst, f?r?ndring och f?rst?relse.

        All utveckling av system, tj?nster och verksamhet sker med respekt f?r den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

        Dina r?ttigheter

        Utlandsmyndigheterna ansvarar f?r att dina personuppgifter behandlas i enlighet med g?llande lagstiftning.

        En utlandsmyndighet kommer p? din beg?ran eller p? eget initiativ r?tta eller komplettera personuppgifter som uppt?cks vara felaktiga, ofullst?ndiga eller missvisande.

        I vissa fall har du r?tt till radering av dina personuppgifter. Det inneb?r att du har r?tt att beg?ra att dina personuppgifter tas bort om de inte l?ngre beh?vs f?r de ?ndam?l de samlats in f?r. Det kan dock finnas lagkrav som g?r att en utlandsmyndighet inte omedelbart f?r radera dina personuppgifter. Utlandsmyndigheten kommer d? att avsluta den behandling som g?rs f?r andra ?ndam?l ?n att f?lja lagstiftningen.

        Du har alltid r?tt att framf?ra eventuella klagom?l ang?ende en utlands-myndighets behandling av dina personuppgifter. Du kan antingen v?nda dig direkt till utlandsmyndigheten eller kontakta dataskyddsombudet. Du kan ocks? klaga hos Datainspektionen.

        Beg?ran om registerutdrag och r?ttelse

        Du har r?tt att efter ans?kan kostnadsfritt f? information om vilka person-uppgifter som en utlandsmyndighet registrerar och behandlar om dig. Kontakta myndigheten skriftligen samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som anv?nts i kommunikation med utlandsmyndigheten i fr?ga). Utdraget s?nds normalt till den postadress som du har uppgett, eller i annat fall till din folkbokf?ringsadress i Sverige, om du har en s?dan.

        Kontaktinformation

        Kontaktuppgifter till utlandsmyndigheterna finns p? www.7333025.com.

        Dataskyddsombudet f?r utlandsmyndigheterna kan kontaktas via e-post

        E-post till dataskyddsombudet  

        Senast uppdaterad 24 maj 2018, 12.52
        陕西11选5走势图规则